Wednesday, 22 June 2011

Kompetensi perkhidmatan PTD (part 1)

Kompetensi perkhidmatan ialah keperluan kemahiran untuk melaksanakan tugas bagi sesuatu gred jawatan. Dari masa ke semasa pegawai PTD akan diniai melalui penilaian tahap kecekapan (PTK) dan antara komponen penilaian tersebut adalah Kompetensi Perkhidatan ini. Kompetensi perkhidmatan bagi PTD antaranya adalah seperti berikut:

-mempunyai kebolehan mengaplikasikan pengetahuan bidang PTD yang berkenaan;
-kebolehan menggunakan aplikasi ICT;
-kebolehan menggunakan kemahiran dan pengetahuan yang bersesuaian terhadap sesuatu masalah;
-kebolehan berkomunikasi dengan berkesan;
-kebolehan bekerja dalam pasukan;
-kebolehan mengurus masa;
-kebolehan merancang, melaksana dan menyelaras program/aktiviti dalam skop tugas;
-kebolehan melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pengkhususan;
-mempunyai integriti dan akauntabiliti yang utuh serta mantap;
-kebolehan mengurus diri (self management);
-kebolehan menjalankan penyelidikan, menulis laporan dan kertas kerja secara saintifik;
-kebolehan melaksanakan tugas secara kreatif dan inovatif;
-kebolehan menganalisis isu-isu semasa (nasional & global); dan
-mempunyai keyakinan dalam melaksanakan tugas.
-Kepakaran dalam memimpin dan meneraju perubahan kepada organisasi.
-Mempunyai kepakaran dalam menentukan hala tuju dan perancangan strategik organisasi.
-Mengawal dan memantau sumber dengan berkesan.
-Mengetuai perundingan dengan berkesan.
-Mengendalikan perhubungan dengan pihak media secara berkesan.
-Kepakaran menjalin hubungan dan mengadakan kerjasama strategik dengan pelbagai pihak.
-Kepakaran bertindak merentasi budaya.
-Pemimpin yang boleh diteladani.
-Cekap menggunakan moral compass.
-Kemahiran menjalin networking yang relevan dan berfaedah bagi membantu pencapaian objektif organisasi.
-Kemahiran menjalankan penyelidikan, menulis laporan dan menyediakan kertas kerja yang komprehensif.
-Mempunyai ketrampilan diri yang tinggi.
-Mempunyai kemahiran interpersonal.
-Kemahiran menguruskan konflik dan menyelesaikan masalah.
-Kemahiran berunding di peringkat jabatan dan antara jabatan

JENIS KOMPETENSI terbahagi kpd 2 iaitu komponen generik dan komponen fungsional

Komponen Generik m44 dan keatas.


1. Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi
-Konsep Pengurusan.
-Kemahiran Pengurusan.
-Fungsi-fungsi Pengurusan
-Konsep Organisasi Cemerlang.
-Kecemerlangan dan Keberkesanan Organisasi.
-Ciri-ciri dan Pemikiran Organisasi Cemerlang.

2. Nilai, Etika dan Keutuhan Peribadi
-Konsep dan Falsafah.
-Keutuhan dan Pemantapan Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam Malaysia.
-Huraian dan Penjelasan Nilai dan Etika
-Penghayatan dan Pembudayaan Nilai dan Etika.


3. Integriti dan Akauntabiliti
-Konsep dan Falsafah Ke arah Pemantapan Keutuhan Diri dan Sistem Pengurusan Jabatan dalam Perkhidmatan Awam.
-Penghuraian dan Penjelasan Nilai dan Etika.
-Konsep Integriti.
-Peranan Institut Integriti Negara.
-Peranan Penjawat Awam dalam Merealisasikan PIN.
-Implikasi PIN kepada Negara dan Sektor Awam

4. Kepimpinan dan Kaunseling Teori-teori Kepimpinan.
-Pengenalan kepada Konsep Kepimpinan.
-Jenis-jenis Kepimpinan.
-Ciri-ciri Kepimpinan yang Berkesan.
-Peranan Kaunseling dalam Organisasi.
-Pemimpin sebagai Kaunselor dalam Organisasi.
-Teori-teori Kepimpinan.
-Ciri-ciri Kepimpinan yang Berkesan.
-High Profile Leaders- Case Study.
-Pemimpin sebagai Model dalam Organisasi.
-Halangan-halangan Kepimpinan Berkesan.
-Contoh Pemimpin Berjaya.

5. Komunikasi dan Perundingan Berkesan
-Konsep.
-Model Komunikasi.
-Bentuk-bentuk Komunikasi.
-Strategi dan Teknik-teknik Perundingan.
-Objektif, Matlamat dan Kepentingan Perundingan.
-Proses-proses Perundingan.
-Mengapa Rundingan Gagal.
-Kajian Kes.
-Kepentingan Mengetuai Perundingan. 

6. Dasar Pembangunan Negara
-Pengenalan.
-Dasar-dasar Utama Negara.
-Kepentingan Dasar-dasar Negara.
-Isu-isu Pelaksanaan.
-Elemen Pelaksanaan dan Pemantauan
-Faktor-faktor Keberkesanan Pelaksanaan.

7. Penggubalan, Pelaksanaan dan Pemantauan Dasar Kerajaan
-Pengenalan.
-Prinsip-prinsip Penggubalan Dasar-dasar Negara.
-Keperluan Dasar-dasar Baru.
-Isu-isu Penggubalan dan Pelaksanaan.
-Kaedah Pemantauan Pelaksanaan.
-Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Dasar.


8. Kemahiran Berfikir
-Kematangan Idea.
-Kreativiti dan Inovasi.
-Pemikiran Kritikal.
-Pemikiran Strategik
-Pemikiran Lateral
-Pemikiran Bersistem.
-Wisdom Thinking.

9. Perintah Am Perintah-perintah Am.
-Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U(A)176/2005].
-Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U(A)395/1993].

10. Organisasi Pembelajaran
-Konsep Continuous Learning.
-Unlearning, Learning and Relearning.
-Perbezaan antara Learning Organization dan Organization Learning.
-Building Block: Awareness, Learning Culture, System Thinking; Shared Vision And Empowerment

11. Mengurus Perubahan
-Jenis-jenis Perubahan.
-Forces of Change.
-Sebab kepada Perubahan.
-Halangan kepada Perubahan.
-Managing Resistant to Change.
-Peranan Pengurus Sebagai Agen Perubahan

12. Pengurusan Strategik
-Model Pengurusan dan Perancangan Strategik.
-Penetapan Visi, Misi dan Objektif.
-Pembentukan Strategik dalam Pengurusan
-Kepentingan Pengurusan Strategik.
-Pengurusan Strategik dan Pencapaian Organisasi.
-Cabaran Dalam Pelaksanaan.

13. Membentuk Organisasi yang Berdaya Tahan dan Berdaya Saing:
-Strategi dan Cabaran Reka bentuk Organisasi.
-Struktur Pasukan.
-Organisasi Maya.
-Organisasi Tanpa Sempadan.
-Pembentukan Organisasi Cemerlang

14. Pengurusan Krisis
-Konsep dan Falsafah Pengurusan Krisis.
-Kepentingan Pengurusan Krisis.
-Proses dan Tindakan.

15.
-Tadbir Urus yang Baik
-Menerajui Perubahan
-Enhancing Performance & Organizational Effectiveness
-Public Accountabilty for Senior Managers
-Pengurusan Integriti
-Transformational Leadership
-Strategic Partnership & International Cooperation
-Pengurusan Krisis
-Menerajui Perundingan (Leading Negotiation)
-Perhubungan Media
-Keusahawanan dalam Era Globalisasi (Enterpreneurship in Globalisation Era)

0 comments:

Post a Comment