Thursday, 14 July 2011

PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT


       PENGURUSAN AM PEJABAT
       PENTADBIRAN SUMBER MANUSIA
       KEPERIBADIAN DAN KETERAMPILAN
       PENGURUSAN PERHUBUNGAN PELANGGAN
       SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
       URUSAN SURAT KERAJAAN
       PENGURUSAN FAIL
       PENYELENGGARAAN, PEMELIHARAAN DAN PELUPUSAN REKOD AWAM
       PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
       INVENTORI DAN BEKALAN PEJABAT


1.  PENGURUSAN AM PEJABAT

PERANAN KERAJAAN
      melalui pelbagai jabatan yang ditubuhkan kerajaan dapat melaksanakan pembangunan negara dengan cekap dan berkesan untuk kepentingan rakyat. usaha berterusan untuk mengoptimumkan pelbagai sumber tanpa pembaziran.
       
T-JAWAB KETUA JABATAN
      UNTUK MENTADBIR AGENSI DENGAN CEKAP DAN BERKESAN. MEMBERI TUMPUAN KEPADA:
       Menyedia dan mempamerkan Visi, Misi, Objektif, Fungsi, Slogan Q, Piagam Pelanggan dan carta organisasi dipelbagai peringkat;
       Memastikan semua pegawai memahami dan menghayati Visi, Misi, Objektif dll.
       Menyediakn SKT jabatan dan individu.
       Memaklumkan supaya pegawai mematuhi semua peraturan berkaitan;
       Mengutamakan penggunaan IT;
       Menggalakkan perhubungan yang sihat;
       Menggunakan aplikasi psikologi dalam pengurusan sumber manusia;
       Menyedia dan melaksanakan program kualiti jabatan;
       Mewujud dan memperkukuhkan mekanisme kerja sama antara sektor awam dan swasta.
       Menyemak semula fungsi jabatan
       Menilai semula aktiviti jabatan
       Memastikan Undang-undang dan peraturan difahami semua terlibat;
       Menyediakan serta mengemaskinikan senarai tugas setiap pegawai diagensinya;
       Menyediakan kemudahan komunikasi sewajarnya;
       Menggunakan perkhidmatan pos sewajarnya;
       Memastikan perkhidmatan komunikasi melalui Telefon, Faksimili, persidangan video dsbnya digunakan dengan wajar
       Mengadakan perhimpunan bulanan;
       Memastikan ruang pejabat mencukupi;
       Memastikan pejabat dan kawasan sekitarnya bersih dan kemas;
       Merancang dan mengambil langkah yang sesuai untuk mencegah kebakaran.
       Berhubung dengan agensi-agensi tertentu untuk mendapatkan nashiat berkaitan.
       Sentiasa mengekalkan perhubungan baik di antara jabatan.
       Menganjurkan program kebajikan kakitangan.


2. PENTADBIRAN SUMBER MANUSIA

REKOD PERKHIDMATAN PEGAWAI
       Ketua jabatan menentukan maklumat direkod dengan teratur, lengkap dan terkini;
       Menggunakan sistem komputer atau manual. Jika manual, gunakan dakwat kekal.
       Pegawai bertanggungjawab memaklumkan maklumat dan sebarang perubahan.
       Memastikan rekod perkhidmatan diselenggarakan mengikut kaedah yang tertentu;
       Memastikan rekod perkhidmatan diberi taraf sulit dan dikawal sewajarnya.

KEDATANGAN
       Menyelenggarakan rekod kehadiran pegawai dan setiap sistem hendaklah mampu memantau kehadiran pegawai dengan berkesan;
       Pergerakan kakitangan hendaklah sentiasa dipantau dan dipamirkan.

PENILAIAN PRESTASI
       Perlu diuruskan dengan baik untuk membantu setiap pegawai meningkatkan prestasi kerja.
       Perlu memenuhi ciri-ciri berikut:
      Setiap pegawai ada sasaran kerja;
      P.p. dilaksanakan berterusan;
      Ekspektasi penilaia perlu dimaklumkan;
      Memberi peluang dan bersedia mendengar pandangan;
      P.p. tidak digunakan untuk menekan, tetapi sebagai motivasi.

T-JAWAB KETUA JABATAN
(DALAM P.P.)
       Menentukan arah haluan, matlamat dan sasaran kerja organisasi;
       Memastikan sistem kerja berkesan;
       Mendapatkan komitmen dari semua lapisan pegawai;
       Memberi penekanan kepada pembangunan kerjaya pegawai.

BUDAYA KERJA POSITIF
       Mewujud dan memupuk semangat bekerja satu pasukan;
       Memiliki menamilkan ciri kepimpinan yang baik dan berkesan;
       Memberi bimbingan;
       Memberi tanggungjawab dan kepercayaan;
       Memberi pengiktirafan.

PEMBANGUNAN MODAL INSAN
       Merancang dan menglola program latihan yang sesuai;
       Bantu menjayakan laluan kerjaya dan pelan penggantian;
       Merancang dan melaksanakan pusingan kerja;
       Memberi pendedahan yang sesuai.

SIJIL PENGHARGAAN
       Dikeluarkan kepada mereka yang berkhidmat dengan baik tk 15 tahun setelah menamatkan perkhidmatan dengan cara bersara atau meninggal dunia;
       Disediakan 3 bulan sebelum bersara;
       Ditandatangani oleh ketua perkhidmatan.

PEWARTAAN
       Lantikan dan kenaikan pangkat bagi jawatan jusa, dilantikan dan kenaikan pangkat ketua jabatan di peringkat negeri.
       Jawatan-jawatan yang dikehendaki oleh undang-undang diwartakan.
       Pengosongan sebarang jawatan kerana tidak hadir bertugas.
       Maklumat pewartaan perlu dirujuk kepada jpn atau penasihat undang-undang negeri;
       Bahan disemak dengan teliti;
       Dicetak oleh pihak yang diberi kuasa oleh perbendaharaan.

PENGURUSAN MAKLUMAT SUMBER MANUSIA SECARA ELEKTRONIK
       Dilaksanakan atas arahan kerajaan;
       Diselaraskan diperingkat jabatan/bahagian/cawangan/unit yang menguruskan sumber manusia;
       Sediakan pegawai yang mencukupi;
       Sediakan peruntukan sewajarnya untuk latihan dsb;
       Memastikan maklumat sentiasa dikemaskini;
       Memastikan prasarana yang lengkap dan berkesan.


3. KEPERIBADIAN DAN KETERAMPILAN

KEPERIBADIAN
       Sentiasa menjaga dan memelihara penampilan diri, cara berpakaian, cara bekerja, tatakelakuan, disiplin an adab sopan semasa atau luar tugas.
       Memiliki keperibadian unggul yang dizahirkan melalui sikap dan tatakelakuan berasaskan nilai-nilai murni;
       Pegawai mempunyai ‘professional competency’ pada tahap yang tinggi.
       Semua pegawai perlu menghayati nilai-nilai murni diantaranya:
       Berintegriti;
       Berkebolehan untuk mengawal emosi;
       Berkebolehan untuk bertindak secara bijaksana dan berhemah;
       Mempunyai mendekatan yang fleksibel tetapi tegas;
       Mempunyai keazaman dan kegigihan;
       Mempunyai sifat-sifat amanah, jujur dan kebolehpercayaan;
       Bersedia berkhidmat;
       Mempunyai sifat berani dan sanggup menerima cabaran;
       Berpegang teguh kepada prinsip akauntabiliti;
       Berfikiran positif;
       Mempunyai kestabilan dalam kehidupan bekeluarga, peribadi dan kerjaya.

TATA KELAKUAN
       Pegawai hendaklah mempunyai disiplin diri dengan mematuhi aku janji dan tatakelakuan yang ditetapkan;
       Sentiasa berpakaian kemas dan sesuai semasa bertugas;
       Pegawai hendaklah memakai tanda nama.


4. PENGURUSAN PEHUBUNGAN PELANGGAN
       Ketua jabatan memberi penekanan terhadap perkhidmatan berkualiti kepada pelanggan;
       Menyediakan kemudahan sewajarnya kepada pelanggan;
       Menggubal piagam pelanggan;
       Mewujudkan satu sistem pengurusan aduan awam yang berkesan;
       Sentiasa menjalinkan hubungan secara berterusan dengan pihak media massa.

5. SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN KAUNTER
       Menyediakan kaunter secukupnya;
       Memusatkan perkhidmatan kaunter disatu lokasi;
       Mempelbagaikan perkhidmatan di satu kaunter;
       Kaunter khas untuk oku, warga emas, ibu mengandung, membawa anak kecil dan kecemasan.
       Menyediakan sistem giliran;
       Membuka kaunter mengikut masa yang ditentukan;
       Menyediakan borang maklum balas;
       Menyediakan peti cadangan;
       Membuat analisis berkala atas maklum balas;
       Pegawai bertugas sentiasa mesra;
       Melantik penyelia kaunter;
       Membuat pemantauan.

PERKHIDMATN TELEFON
       Perkhidmatan cekap, berkesan dan berkualiti;
       Telefonis sentiasa mesra, sopan dan berbudi bahasa;
       Membekal maklumat yang tepat;
       Menggunakan sistem yng terkini;
       ‘answering machines’ mesra pelanggan.

SISTEM DAN PROSEDUR KERJA
       S&p mestilah teratur jelas dan mudah difahami oleh semua pegawai;
       Perlu dikemaskinikan dari masa semasa;
       Menutup ruang dan peluang amalan negatif.
       Mengwujudkan pusat perkhidmatan setempat untuk pelanggan;
       Mempamerkan carta aliran kerja bagi sesuatu jenis permohonan;
       Menyediakan dan mempamerkan senarai semak;
       Mengeluarkan surat akuan terima;
       Memaklum kepada pelanggan mengenai status sesuatu permohonan.

MANUAL PROSEDUR KERJA & FAIL MEJA
       Mpk jabatan perlu disediakan;
       Memastikan setiap pegawai ada fail meja yang lengkap;
       Mpk dan fm dikemaskinikan.

LAIN-LAIN
       Borang-borang yang digunakan hendaklah ringkas dan memenuhi kehendak jabatan.
       Kajian perlu dibuat dari masa ke semasa mengenai kesesuaiannya.
       Ketua jabatan hendaklah mengemaskinikan sistem lesen dan permit dari masa ke semasa.
       Jabatan yang memungut hasil perlu menentukan bahawa pungutan hasil dibuat dengan cekap, berkesan dan teratur.


6. URUSAN SURAT KERAJAAN

SURAT MENYURAT
       Surat sebagai dokumen perhubungan rasmi kerajaan.
       Hendaklah jelas, ringkas dan tepat supaya berkesan;

0 comments:

Post a Comment